logo

Perlicover WP 520 - Lekka wylewka perlitowa

Perlicover WP 520 to nowoczesna wylewka perlitowa produkowana w postaci suchej mieszanki proszkowej na bazie najwyższej jakości perlitu, spoiw hydraulicznych oraz dodatków uszlachetniających poprawiających parametry użytkowe gotowego wyrobu. Charakteryzuje się niskim ciężarem objętościowym oraz bardzo dobrą izolacją termiczną i akustyczną.

Zastosowanie

Wylewka perlitowa Perlicover WP 520 przeznaczona jest do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej:

 • tradycyjnych stropów żelbetowych lub prefabrykowanych,
 • stropów o ograniczonej nośności, (np. stropów drewnianych),
 • podłogi na gruncie,
 • tarasów i balkonów.

Doskonale sprawdza się jako materiał stosowany do ocieplania zabytków i kamienic.


Stanowi jednocześnie warstwę izolacyjną, jak również jest podkładem, na którym możemy bezpośrednio układać posadzkę (np. panele podłogowe, płytki, kamień naturalny, itp.).

Przykłady zastosowań

Przykład 1: Izolacja termiczna i akustyczna stropu żelbetowego lub prefabrykowanego

Przykład 2: Izolacja termiczna podłogi na gruncie

Przykład 3: Izolacja termiczna tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym


Przykład 4: Izolacja termiczna balkonów


Przykład 5: Izolacja termiczna i akustyczna stropu drewnianego


Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, suche, wolne od substancji osłabiających przyczepność (np. tłuszcze, bitumy, pyły, kleje, resztki farb i zapraw). Podłoża silnie chłonące zaleca się zagruntować preparatem Cover® PG 102 minimum 4 h przed ułożeniem wylewki.
Przymocować taśmę elastyczną w miejscach połączeń podłogi ze ścianami, słupami, ościeżnicami w celu zamortyzowania naprężeń destabilizujących podłogę. Taśma powinna nachodzić na powierzchnie boczne ściany do wysokości podkładu wraz z wylewką.

Mieszanie

Wylewkę perlitową miesza się z wodą w proporcji 13-15 litrów wody na 1 worek wylewki (50 litrów) za pomocą betoniarki lub wolnoobrotowego mieszadła. Czas mieszania powinien wynosić 3-4 minuty. Po wymieszaniu należy sprawdzić konsystencję zaprawy i ewentualnie skorygować ilość dodawanej wody.

UWAGA:

W celu ograniczenia możliwości powstania rys skurczowych zaleca się zastosowanie zbrojenia rozproszonego, poprzez dodanie do wylewki włókien polipropylenowych (długość włókien: 12 mm) w ilości 600-900 g/m3 gotowej wylewki (25-35 g na 1 worek suchej mieszanki).
Włókna należy zadozować do mieszalnika bezpośrednio po wlaniu wody i wstępnie wymieszać, a następnie wsypać wylewkę z worka. Po wymieszaniu należy sprawdzić konsystencję zaprawy (gęstoplastyczna masa) i ewentualnie skorygować ilość dodawanej wody.

Sposób aplikacji

Ułożenie wylewki powinno być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, tak jak w przypadku tradycyjnych wylewek betonowych.
Zaprawę ściągać łatą przesuwaną po ustawionych wcześniej, wypoziomowanych prowadnicach. Prowadnice niezwłocznie usunąć, a miejsca po nich wypełnić zaprawą i wyrównać pacą.
Uwaga: Nie zacierać wylewki.
Wylewkę dylatować, jak tradycyjne podkłady cementowe, wykonując nacięcia przeciwskurczowe.
Pełną wytrzymałość wykonana powierzchnia osiąga po około 28 dniach.

Dane techniczne

Grupa zaprawy Wg PN-EN 13813 CT-C5-F2
Współcz. przewodzenia ciepła λ 0,12 [W/mK]
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 5 [N/mm2]
Wytrzymałość na zginanie ≥ 2 [N/mm2]
Gęstość w stanie suchym (po utwardzeniu) 550-650 [kg/m3]
Reakcja na ogień Klasa A1 - materiał niepalny
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od + 5°C do + 30°C
Grubość nakładania Zalecana: 50-100 mm
Czas przydatności do użycia ok. 2 godzin
Zużycie worek 50l - ok. 0,9m2 wylewki o grubości 5 cm
Podana wartość jest wielkością orientacyjną.
Dokładne wartości zużycia należy ustalić dla danego podłoża.


Opakowania

Worki papierowe: 50 litrów
Paleta: 1500 litrów; waga ok. 650 kg

Magazynowanie i transport

Chronić przed wilgocią! Przechowywać w pomieszczeniach suchych. Produkt w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu można magazynować przez 12 miesięcy licząc od daty produkcji. Nie wolno składować palety na palecie.

BHP

Produkt zawiera cement. Reaguje z wodą alkalicznie. Należy chronić skórę i oczy, w razie podrażnienia przemyć starannie wodą i natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
Podczas prac stosować podstawowe przepisy BHP.
Chronić przed dziećmi!

Normy, atesty, świadectwa

 • Dokument odniesienia: PN-EN 13813:2003
 • Deklaracja zgodności
 • Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego


J. P. COVER Sp. z o.o. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

J. P. COVER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

J. P. COVER Sp. z o.o. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

Właściwości

 • 3-4 krotne odciążenie konstrukcji stropu w porówaniu z tradycyjną wylewką,
 • łatwość wykonania wylewki na nierównych podłożach,
 • płynna regulacja grubości od 5–10 cm,
 • bardzo dobra izolacja termiczna i akustyczna,
 • nie stanowi siedliska dla gryzoni i insektów,
 • odporna na pleśnie i algi,
 • paroprzepuszczalna,
 • niepalna.

 

Główne parametry:

 • współcz. przew. ciepła: 0,12 [W/mK],
 • reakcja na ogień: klasa A1 - materiał niepalny,
 • wytrzymałość na ściskanie ≥ 5 [MPa].
projekty projekty